بازدیدکنندگان : 62182

بایگانی

پنج‌شنبه 19 شهریور‌ماه سال 1388
هلمت

ابم یا نبم  مسئله ای نان

وسوسیین  مو نگران خوم نهم  نگران ننموم  

ادی با بام چه اشکی  

ای عمو نامردم خاک اسرش ابرومو اژبو  

حرفو مردم چه ترکیی که به گردم نیزِِإ 

هلا چه اکنوم  

 

آخر با فَلخان شذنوممطالب گذشتهها