بازدیدکنندگان : 62182

بایگانی

سه‌شنبه 20 مرداد‌ماه سال 1388
چه هست؟

تئاتر یک نمایش است  

تئاتر یک نمایش است ؟ 

نمایش تئاتر است  

نمایش است تئاتر  

ها........ 

 

کمان کشیده به کمین آن گلی نشسته ام     که لبخندش مرا به عرش می برد 

 

بپ: اگر انگشت اشاره تو نبود ما را هیچ چشمی پیدا نمی کرد  

اه....اه....اه.....  

شتلق..... 

آفران مطالب گذشتهها